Imenik članova (upis / brisanje)

Zahtjev za upis u Ljekarsku komoru Crne Gore podnosi se stručnoj službi Komore na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom, shodno članu 3 stav 3 i 4 Pravilnika o upisu u Ljekarsku komoru Crne Gore.

Predsjednik Komore donosi rješenje o upisu u Komoru u roku od 30 dana od dana prijema urednog i opravdanog zahtjeva.

Danom upisa u Komoru doktor medicine postaje član Komore i stiče sva prava i obaveze propisane statutom i opštim aktima Komore.

Obaveze člana:

  • da se pridržava zakona, statuta, kodeksa medicinske etike i deontologije, kao i drugih propisa koje donose organi Komore;
  • kontinuirano prati naučna i praktična dostignuća u medicini;
  • obavijesti Komoru o promjeni stručnog zvanja, državljanstva, radnog mjesta, prestanku radnog odnosa i drugim činjenicama koje su od značaja za posjedovanje licence za rad i članstvo u Komori;
  • postupa po zahtjevima Komore iz njene nadležnosti;
  • savjesno i stručno obavlja djelatnost zdravstvene zaštite;
  • čuva ugled profesije doktora medicine;
  • redovno plaća članarinu;
  • izvršava i druge obaveze, u skladu sa zakonom i statutom.

Član Komore je dužan da prijavi Komori svaku promjenu podataka koji su upisani.

Član Komore briše se iz Imenika doktora medicine i Registra licenci prestankom članstva u slučajevima propisanim zakonom i opštim aktima Komore.

Podaci o pojedinim kategorijama doktora medicine upisuju se u Imenike.